Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hieronder leest u de privacyverklaring van BuiC. Lees dit document door voor uw eerste behandeling.

Algemeen

In de wet is bepaald dat uw privacy- en persoonsgegevens beschermd moeten worden (wet AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie bepaalde plichten en heeft de patiënt rechten. Voor de gezondheidszorg zijn specifieke regels gemaakt (wet WGBO).

Hieronder staat welke gegevens van u noodzakelijk zijn en hoe BuiC hiermee om gaat. Heeft u hier moeite mee of denkt u hier anders over, dan hoor ik dat graag.

Plichten van de praktijk

Om u (medisch) goed te kunnen behandelen en voor de nodige financiële afhandeling heeft BuiC diverse persoonsgegevens nodig.

BuiC Buikwand & Core revalidatie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor specifieke doelen, gerelateerd aan uw behandeling: om goede fysiotherapeutische zorg te verlenen, voor financiële afhandeling van de behandeling en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Via deze website, maar ook mondeling, wordt u op de hoogte gesteld van deze privacyverklaring. Al uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de zorgverlening en worden goed beveiligd bewaard. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor uw gezondheid. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten

Als patiënt heeft u het recht om te weten welke gegevens van u verwerkt worden. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en u heeft het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens uit uw dossier. U heeft het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen, om een eigen verklaring (van medische aard) toe te voegen aan het dossier en om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Delen van uw gegevens

Uw gegevens worden niet verkocht of gebruikt voor andere doelen zoals hierboven genoemd. Voor een optimale behandeling is het soms nodig gegevens te delen met andere (para-)medici zoals uw huisarts. Uw gegevens worden echter alleen gedeeld als u hier zelf toestemming voor geeft en via beveiligde kanalen. Op deze regel bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van wettelijke voorschriften kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derden. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (zoals huisarts of specialist). Dit echter alleen met uw toestemming.

Overdracht van uw dossier

Indien u kiest voor een andere fysiotherapeut is het gebruikelijk dat uw dossier wordt overgedragen. Het dossier wordt binnen één maand overgedragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Indien het dossier digitaal wordt overgedragen moeten beide fysiotherapeuten beschikken over een beveiligde internetverbinding. Het originele dossier kunt u niet meekrijgen. U kunt dit wel altijd inzien of een kopie krijgen.